* SKULPTURE U ATELJEU / SCULPTURES IN ATELIER1. VENERE / VENUSES2. ANĐELI / ANGELS3. FIGURE / FIGURES4. ANIMALIZAM / ANIMALISM5. OBJEKTI / OBJECTS6. RAZNO / VARIOUS7. SKULPTURE U PARKU / SCULPTURES IN PUBLIC PARKS8. STAKLENE SKULPTURE / GLASS SCULPTURESPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU
SONJA ĐUROVIĆ      
Jedan udarac može uništiti život, ali isto tako i stvoriti nešto novo i ljepše. Upravo tu leži sva ljepota vajarstva. Duboko promišljenom destrukcijom iz amorfnih, mrtvih materijala, rađaju se nova tijela.

Privilegija je bila na trenutak zaviriti u umjetnost Petra Hranuellija i doživjeti bar za kratko priču koju pričaju njegova djela. Ovdje je riječ o iskustvu koje ne oslobađa samo skulpturu koja niče iz kamena, gdje je umjetnikova ruka uzdiže iz okova hladnog materijala, nego i o oslobađanju samog stvaraoca.

Svi koji teže drugačijem doživljaju svijeta oko sebe, koji ga posmatraju iz nekog drugog, suptilnijeg i iskrenijeg ugla ovdje bi trebali da se pronađu. Iz kamena je oslobođena skrivena moć, energija koja je oživjela nove i drugačije oblike koji sada samostalno žive i dišu. Umjetnik je odbacio svaku vrstu oponašanja i deskripcije, a sve ono što materijal u kojem radi čini mrtvim i nijemim nestalo je odstranjivanjem „viška“, da bi izronile skulpture koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Kada pogledamo cjelokupan dosadašnji stvaralački opus umjetnika shvatimo da je u ovom trenutku stavljena tačka jer je on rekao sve što je naumio. Sada je na nama da započnemo komunikaciju, izvučemo zaključke i doživimo djelo potpuno slobodno, tumačeći na sopstveni način njegovu simboliku.

Njegova poetika radoznala je i provokativna što se najviše ogleda na crtežima i slikama. Oni odišu težnjom da pomire animozitet između ljudske prirode, nagona koji nas vode a koje često potiskujemo i kulture koja nerijetko propagira lažni moral. Zato njegova djela nisu i ne mogu biti prijemčiva za sve one kojima je moral, često okovan krutom religijskom dogmom važniji od prirode samog čovjeka, od istine i duha, njegovog svjesnog i nesvjesnog dijela svijesti.

Složićemo se svi da izložba zbog svoje tematike pomalo odiše ekstarvagancijom jer na neobičan način simboliše libido kao pokretača svih životnih procesa pa u ovom slučaju i onih stvaralačkih. Tijelo žene jedan je od glavnih motiva. Ona je Venera, majka, simbol života, prefinjenosti i iskonske ljepote... Ovdje se mire praistorijska estetika i savremeni pojam ženske ljepote. Petrove skulpture personifikacija su rađanja, odnosa između polova, roditelja i potomstva i na kraju odnosa prema čovjekovoj prirodi i samom sebi. Posmatrajući ih promišljenim redosledom rasute u prostoru vidimo život u svim njegovim oblicima, ogoljen u trenutnoj stvarnosti. Ipak, doživjećemo njegov svijet i razumjeti ga na različite načine u zavisnosti od toga šta smo iskustvom akumulirali u svojoj podsvijesti. Venera kao simbol ženske moći koja posjeduje sposobnost rađanja i bik kao otjelotvorenje snage, stavljaju ženu na pijedestal sveukupne moći.

Njegova djela predstavljaju svojevrsnu introspekciju, put otkrivanja one ženske strane u svakom čovjeku koja je presudna za kreaciju i stavaranje kako samog života tako i umjetničkog djela. Libido kao čista energija, ženska seksualnost i priroda kojom odišu slike, crteži i skulpture, pokušaj su traženja načina da se kroz njih dođe do ispunjenja želje da se od nagona stvori poetika koja će dodirnuti djelić mitologije i onog arhetipskog u nama.

Sonja Đurović, kustos Umjetničke galerije Brčko
7.3.2018.


Petar Hranuelli - "Skulpture i crteži"
Umjetnička galerija Brčko
12.4.2018. - 10.5.2018.


One stroke can ruin a life, but it can also create something new and more beautiful. This is where all the beauty of sculpture lies. Deeply thought-out destruction from amorphous, dead materials, new bodies are born.
It was a privilege to peek into the art of Petar Hranuelli for a moment and experience at least for a short time the story told by his works. This is an experience that not only liberates the sculpture that sprouts from the stone, where the artist`s hand raises it from the shackles of cold material, but also
the liberation of the creator himself.
All of those who strive for a different experience of the world around them, who look at it from a different, subtler and sincerer angle, should find themselves here. Hidden power has been released from the stone, an energy that has revived new and different forms that now live and breathe on their own. The artist rejected all kinds of imitations and descriptions, and all that makes the material in which he works dead and dumb disappeared by removing the “excess”, to give rise to sculptures that leave no one indifferent. When we look at the entire creative work of the artist so far, we realize that a point has been made at this moment because he said everything he intended. It is now up to us to start communication, draw conclusions and experience the work completely freely, interpreting its symbolism in our own way.
His poetics is curious and provocative, which is mostly reflected in drawings and paintings. They exude a desire to reconcile animosity between human nature, the instincts that guide us that we often suppress and a culture that often propagates false morals. That is why his works are not and cannot be receptive to all those to whom morality, often shackled by a rigid religious dogma, is more important than the nature of man himself, than truth and spirit, his conscious and unconscious part of consciousness.
We will all agree that the exhibition, due to its theme, exudes a bit of extravagance, because in an unusual way it symbolizes libido as the initiator of all life processes, and in this case also the creative ones. A woman`s body is one of the main motives. She is Venus, the mother, a symbol of life, sophistication and primordial beauty… here, prehistoric aesthetics and the modern notion of female
beauty are at peace. Petar`s sculptures are the personification of birth, the relationship between the sexes, parents and offspring, and finally the relationship to human nature and oneself. Observing them in a thoughtful order scattered in space, we see life in all its forms, exposed in the current reality. Yet we will experience his world and understand it in different was depending on what
experience we have accumulated in our subconsciousness. Venus as a symbol of female power possessing the ability to give birth and Taurus as the embodiment of strength, place woman on the pedestal of total power.
His works represent a kind of introspection, a way of discovering that feminine side in every man that is crucial for the creation and creation of both life itself and the work of art. Libido as pure energy, female sexuality and the nature of paintings, drawings and sculptures are an attempt to find ways to fulfill the desire to create a poetic instinct that will touch a piece of mythology and the archetypal in us.

Sonja Durovic, curator at Artistic Gallery Brcko
March 7 th , 2019

Petar Hranuelli – “Sculptures and Drawings”
Artistic Gallery Brcko
April 12 th 2018 – May 10 th , 2018
Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
O UMJETNIKU*ŽIVOTOPIS / Biography*SAMOSTALNE IZLOŽBE / Individual Exhibitions / 65*SKUPNE IZLOŽBE / Grooup Exhibitions / 123*LIKOVNE KOLONIJE / Artistic Colonies / 71*JAVNI RADOVI, NAGRADE I POHVALE / Pulic Works, Awards and Recog*BIBLIOGRAFIJA / BibliographyDRAŽENKA JALŠIĆ ERNEČIĆMARIJAN GRAKALIĆNIKOLA ALBANEŽESNJEŽANA KAUZLARIĆVESNA BUNČIĆDANKO MERINSONJA ĐUROVIĆIVA KöRBLERZVONKO MAKOVIĆSLAVKO TIMOTIJEVIĆ*KONTAKT / Contact